wgłębienie
ramka z zakładkami

Szkolenie

„DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH W PRAKTYCE”

Szkolenie adresowane jest do:
- kierowników jednostek,
- kierowników komórek finansowych,
- głównych księgowych,
- pracowników jednostek sektora finansów publicznych, odpowiedzialnych za wykonywanie zadań związanych m.in. z planowaniem wydatków i dochodów publicznych i ich realizacją, udzielaniem zamówień publicznych, zaciąganiem zobowiązań,
- osób odpowiedzialnych za wydatkowanie środków publicznych w jednostkach nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych (np. fundacje, stowarzyszenia)

Miejsce i termin szkolenia:
Termin: do uzgodnienia
Czas trwania szkolenia: 6 godzin.
Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 350,00 zł (cena z VAT)
Koszt udziału każdej następnej osoby z tej samej jednostki 320,00 zł (cena z VAT).
Cena zawiera materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad i certyfikat ukończenia szkolenia.

Pobierz >>Formularz zgłoszenia<<

Zgłoszenia:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać faksem na numer: (85) 879 82 72 lub e-mailem na adres: z.chociej@nawigator-szkolenia.pl

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Źródła prawa w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 
2. Pojecie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 
3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności prawnej (m.in.: odpowiedzialność karna, odpowiedzialność karna-skarbowa, odpowiedzialność majątkowa, pracownicza).
 
4. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a praktyka orzecznicza.
 
5. Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – unormowania prawne a praktyka orzecznicza: osoby odpowiedzialne w jednostce sektora finansów publicznych, osoby odpowiedzialne w jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych, osoby wykonujące obowiązki związane z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych lub zagranicznych.
 
6. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych – strona przedmiotowa:

 • naruszenia w zakresie procesu gromadzenia środków,
 • naruszenia w zakresie zmian w budżecie lub planie finansowym,
 • naruszenia w zakresie zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków bez upoważnienia lub z przekroczeniem upoważnienia,
 • naruszenia w zakresie przeznaczania środków z rezerwy budżetowej,
 • naruszenia w zakresie środków unijnych i pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 • naruszenia w zakresie realizacji zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych,
 • naruszenia w zakresie zamówień publicznych,
 • naruszenia w zakresie zawarcia umowy koncesji,
 • naruszenia w zakresie inwentaryzacji i sprawozdań,
 • naruszenia w zakresie prowadzenia audytu,
 • naruszenia w zakresie wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych z
 • planem finansowym,
 • naruszenia w zakresie kontroli zarządczej.

7. Kary i skutki przypisania odpowiedzialności – przesłanki wymiaru kary, przedawnienie oraz zatarcie ukarania.

8. Organizacja organów właściwych do egzekwowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

9. Przebieg postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów. Złożenie zawiadomienia o popełnieniu czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych. Czynności podejmowane przez rzecznika dyscyplinarnego.

10. Prawa i obowiązki obwinionego

11. Zapobieganie naruszeniom dyscypliny finansów publicznych.

Prowadzący:

Dr Piotr Woltanowski jest prawnikiem specjalizującym się w finansach publicznych i w prawie finansowym, wykładowcą na Uniwersytecie w Białymstoku, w Collegium Mazovia i na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Jego dorobek naukowy to kilkadziesiąt publikacji, w tym m.in. współautorstwo w czterech komentarzach do ustawy o finansach publicznych. Jego zainteresowania zawodowe, potwierdzone publikacjami i wystąpieniami na konferencjach naukowych, obejmują problematykę wykonywania budżetu, kontrolę i nadzór finansowy, zarządzanie finansami publicznymi oraz dyscyplinę finansów publicznych. Jest sekretarzem Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej – organizacji zrzeszającej około trzystu naukowców-specjalistów prawa finansowego i podatkowego z kilkunastu krajów Europy i Azji.