Szkolenie: dyscyplina finansów publicznych

dyscyplina finansów publicznych w praktyce

Cele szkolenia

Powstające wciąż na gruncie praktyki prawno-finansowej problemy stanowią duże wyzwanie dla pracowników administracji samorządowej, co grozi naruszeniami dyscypliny finansów publicznych. 

CELEM SZKOLENIA JEST:

 1. całościowe zapoznanie Uczestników z problematyką dyscypliny finansów publicznych, 
 2. zapoznanie Uczestników z najnowszym orzecznictwem GKO (forma: wykład interaktywny),
 3. pogłębienie wiedzy i nabycie nowych umiejętności przez jego Uczestników w przedmiotowym zakresie – na konkretnych przykładach praktycznych (forma: warsztaty).

Program Szkolenia

 1. Źródła prawa w zakresie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych0
 2. Pojecie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a inne rodzaje odpowiedzialności prawnej (m.in.: odpowiedzialność karna, odpowiedzialność karna-skarbowa, odpowiedzialność majątkowa, pracownicza).
 4. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a praktyka orzecznicza.
 5.  Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – unormowania prawne a praktyka orzecznicza: osoby odpowiedzialne w jednostce sektora finansów publicznych, osoby odpowiedzialne w jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych, osoby wykonujące obowiązki związane z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych lub zagranicznych.
 6. Sposoby naruszenia dyscypliny finansów publicznych 
 7. Kary i skutki przypisania odpowiedzialności – przesłanki wymiaru kary, przedawnienie oraz zatarcie ukarania
 8.  Organizacja organów właściwych do egzekwowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 9.  Przebieg postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów. Złożenie zawiadomienia o popełnieniu czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych. Czynności podejmowane przez rzecznika dyscyplinarnego. 
 10. Prawa i obowiązki obwinionego. 
 11. Zapobieganie naruszeniom dyscypliny finansów publicznych.

Prowadzący

dr Piotr Woltanowski jest prawnikiem specjalizującym się w finansach publicznych i w prawie finansowym, wykładowcą na Uniwersytecie w Białymstoku oraz w Krajowej Szkole Skarbowości. Jego dorobek naukowy to kilkadziesiąt publikacji, w tym m.in. współautorstwo w czterech komentarzach do ustawy o finansach publicznych. Jego zainteresowania zawodowe, potwierdzone publikacjami i wystąpieniami na konferencjach naukowych, obejmują problematykę wykonywania budżetu, kontrolę i nadzór finansowy, zarządzanie finansami publicznymi oraz dyscyplinę finansów publicznych. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej – organizacji zrzeszającej około trzystu naukowców-specjalistów prawa finansowego i podatkowego z kilkunastu krajów Europy i Azji.

Image Source: WOCinTechChat, Icon Finder