Szkolenie: podatki i opłaty lokalne

Podatki i Opłaty Lokalne

Cele szkolenia

Podatek od nieruchomości jest ważnym elementem dochodów uzyskiwanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Uchwały samorządowe dotyczące podatków od nieruchomości rodzą liczne problemy praktyczne, co znajduje odbicie w bogatym orzecznictwie sądowym.
Jednocześnie od wielu lat prowadzone są prace zmierzające do zmiany w zakresie podatku od nieruchomości, w szczególności poprzez zastąpienie podatku od nieruchomości podatkiem katastralnym.
Podczas szkolenia zostanie szczegółowo omówione problematyka podatku od nieruchomości, w świetle aktualnego orzecznictwa sądowego.

CELEM SZKOLENIA JEST:

  1. całościowe zapoznanie Uczestników z problematyką podatków i opłat lokalnych, ze szczególnym uwzhlędnieniem podatku od nieruchomości
  2. zapoznanie Uczestników z najnowszym orzecznictwem Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i NSA w przedmiocie podatków i opłat lokalnych, w szczególności w zakresie podatku od nieruchomości,
  3. pogłębienie wiedzy i nabycie nowych umiejętności przez jego Uczestników w zakresie stanowienia prawa podatkowego – na konkretnych przykładach praktycznych ,
  4. pogłębienie wiedzy i nabycie nowych umiejętności przez jego Uczestników w zakresie stosowania prawa podatkowego – na konkretnych przykładach praktycznych (forma: warsztaty)

.

Program Szkolenia:

1. Podatki i opłaty samorządowe
2. Konstrukcja podatku od nieruchomości
3. Przedmiot opodatkowania
4. Stawka opodatkowania
5. Uchwały podatkowe samorządów i problemy praktyczne wynikające z podejmowanych uchwał
6. Perspektywy zmian w podatku od nieruchomości

Prowadzacy:

dr Piotr Woltanowski jest prawnikiem specjalizującym się w finansach publicznych i w prawie finansowym, wykładowcą na Uniwersytecie w Białymstoku oraz w Krajowej Szkole Skarbowości. Jego dorobek naukowy to kilkadziesiąt publikacji, w tym m.in. współautorstwo w czterech komentarzach do ustawy o finansach publicznych. Jego zainteresowania zawodowe, potwierdzone publikacjami i wystąpieniami na konferencjach naukowych, obejmują problematykę wykonywania budżetu, kontrolę i nadzór finansowy, zarządzanie finansami publicznymi oraz dyscyplinę finansów publicznych. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej – organizacji zrzeszającej ponad trzystu naukowców-specjalistów prawa finansowego i podatkowego z kilkunastu krajów Europy i Azji.